آزمون «آموزگار» در معمای شاه/ از باند اشرف تا فلوریدای آمریکا