غیبت موراتا و مودریچ در تمرین امروز رئال

اولین تمرین رئال مادرید پس از بازی مقابل دورتموند امروز در کمپ والدبباس انجام شد.