هالک ایرانی در راه رینگ کشتی‌کج آمریکا

سجاد غریبی معروف به هالک ایرانی می‌خواهد در مسابقات کشتی کج آمریکا شرکت کند.