هنوز ریاست هیات مدیره را رسما قبول نکردم/ رویانیان: کاظمی برود من هم از مشهد می روم