وزیر بهداشت: بازنگری تایید مدارک پزشکان ایرانی شاغل در روسیه و کشورهای اروپایی