تماشا کنید: اولین کامیون خودران جهان بدون کابین راننده معرفی شد

بسیاری از اتومبیل های بدون راننده و یا همان خودرانی که تا به امروز تولید شده اند به صندلی، پدال و فرمان ویژه راننده مجهز شده اند تا سرنشینان بتوانند در صورت نیاز و یا تمایل، آن را از حالت خودران خارج کرده و کنترل آن را در دست بگیرند. با تک شات همراه باشید.