از فراخوان حمایت بانک های اروپایی تا عرضه پژو ۲۰۰۸ در دی ماه

بررسی فراخوان سیف از بانک های اروپایی و زمان عرضه مدل ۲۰۰۸ پژو در ایران از مهم ترین رویدادهای اقتصادی امروز است.