اوباما: سازمان های امنیتی آمریکا تمام گزینه ها را در مورد سوریه بررسی کنند