مدافعان حرم تقابل ایران با دشمن را ۲ هزار کیلومتر دورتر کرده اند

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت: با تدبیر رهبر و مجاهدت مدافعان حرم، جبهه تقابل با دشمن را دو هزار کیلومتر جلوتر برده ایم.