مدافعان حرم تقابل ایران با دشمن را ۲ هزار کیلومتر دورتر کرده اند