در مصاحبه با خبرنگاران/ کلوپ: هیچ بهانه ای برای نبردن سوانسی نداریم