بارزانی: درباره همه موضوعات با بغداد به توافق رسیدیم