«فؤاد معصوم» قانون ممنوعیت فعالیت حزب بعث را امضا کرد

رئیس جمهوری عراق امروز قانون ممنوعیت فعالیت حزب بعث و جریان های دارای افکار نژادپرستانه را امضا کرد.