هوآوی نگهداری از شبکه و تجهیزات مخابراتی خود را به هوش مصنوعی می سپارد