تدوین مولفه‌های موثر بر کیفیت مراکز آموزش آزاد غیر دولتی

مدیرکل سازمان مدارس غیر دولتی از تدوین استانداردها و مولفه‌هایی برای کیفیت بخشی به روند آموزش در مراکز آزاد غیر دولتی خبر داد.