پرسپولیس بدون دفاع مرکزی در شیراز

قرمزپوشان در دیدار با قشقایی شیراز هیچ کدام از مدافعین مرکزی تخصصی خود را در اختیار ندارند.