مدیر کل فرهنگ و ارشاد قم: هیچگونه کنسرتی در قم برگزار نشده/ دغدغه های مراجع تقلید را در رویکردهای فرهنگی عمیقا مورد توجه قرار می دهیم