رگبار، اولین سالگرد هادی نوروزی را نیمه تمام گذاشت