ربیعی از نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینی خراسان شمالی بازدید کرد