موافقت کمیته داوران AFC برای استفاده از کمک داورهای اضافه