عملیات پیچیده و مهندسی از طریق غواصی در دریا + فیلم

گزارشی که حکایت از اعماق خلیجی می کند که همیشه به فارس بودنش افتخار کردیم.