عملیات پیچیده و مهندسی از طریق غواصی در دریا + فیلم