تقویت ارکان و توسعه زیرساخت ها موجب آشتی گردشگر و محیط زیست است

نماینده قائمشهر و سوادکوه معتقد است؛ برای آشتی میان گردشگران و محیط زیست باید زیرساخت ها و ارکان تقویت شوند‌.