تقویت ارکان و توسعه زیرساخت ها موجب آشتی گردشگر و محیط زیست است