مهم ایجاد لبخند بر چهره مردم و بیکاران است نه دشمن/ امریکا تحریم‌های تازه اعمال می‌کند و هنوز عده ای تردید دارند او رفیق است یا دشمن!