رأی جدید دادگاهی در مصر به سود عربستان درباره جزایر مصری

دادگاهی مصری اجرای حکم صادر شده از دادگاه اداری این کشور درباره باطل بودن توافق واگذاری جزایر مصری به عربستان را متوقف کرد.