خطای محمدزاده به قیمت اخراج تمام شد/ تشویق رجب‌زاده توسط بوشهری‌ها