سینمای معنوی را برای مبارزه با سینمای مقاومت علم کردند