شناسایی روند چگونگی گسترش سرطان

تیمی از پژوهشگران دانشگاه کوئین مری لندن موفق به شناسایی روند چگونگی گسترش سرطان شده‌اند.