روایت دنیای ناشنوایان + فیلم

نهم مهر ماه روز کسانی که حتی با داشتن آسیب شنوایی توانایی های دیگرشان را نادیده نگرفتند و امید خودشان را برای روز های موفقیت بستند.