سیستم عامل iOS 10 تقریباً روی نیمی از دستگاه های سازگار نصب شده است