از لفاظی شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران تا لگد آمریکا به گاو شیرده عربستان و بریدن سرخانواده جلاد داعشی