روز دوم لیگ اروپا/ ترکیب اصلی اسپارتاپراگ و اینتر

اینتر از ساعت ۲۰٫۳۰ در زمین اسپارتا پراگ به میدان خواهد رفت.