نفت تهران ۷- مهرگان دره شهر۱ / جشنواره گل شاگردان دایی