بیانیه مهدی مهدوی بعد از خداحافظی؛/ دلم برای همه تنگ می شود؛ مخصوصا معروف