دایی: می‌توانستیم گل های بیشتری بزنیم

نشست علی دایی پس از بازی نفت مهرگان گفت: اگر دقت می‌کردیم می‌توانستیم گل های بیشتری را به ثمر برسانیم.