استاندار گلستان: اگر روحانی مستقر در روستا نداشته باشیم، یک نقص است