توضیح دفتر معاون نهاد ریاست جمهوری درباره یک خبرسازی: اظهارات مرتضی بانک تحریف شده است