نخستین سالگرد کاپیتان فقید هادی نوروزی برگزار شد

نخستین سالگرد کاپیتان فقید پرسپولیسی با حضور گرم هواداران مرحوم نوروزی برسر مزار وی در روستای کپورچال بابل برگزار شد.