صعود سخت مدافع عنوان قهرمانی/ مظاهری بازهم ناجی ذوب در جام حذفی شد