مهدی تاج مهمان «ورزش و مردم»

رئیس فدراسیون فوتبال مهمان ویژه برنامه بهرام شفیع است.