وزیر خارجه بحرین: آمریکا با این کار به خودش شلیک کرد!