ذوب آهن مرد تا برد/ مدافع عنوان قهرمانی به سختی به مرحله بعد صعود کرد.