بی‌ ام و حضور مجدد خود را در مسابقات لمانز تایید کرد