هر جا رسول می‌گفت، می‌رفتم/ محمد طلایی: به خادم اعتماد کامل دارم