پایان رقابت های روز نخست با جابجایی یک رکورد ملی

نخستین روز مرحله نهایی مسابقات دو و میدانی لیگ بانوان، با جابجایی یک رکورد ملی در رشته ۱۰۰۰۰متر همراه بود.