قانون جدید مجلس آمریکاحقوق بین الملل حقوق بین‌الملل را نقض کرده است