اپراتور های موبایل به استفاده از پروتکل امن در فرم های آنلاین ترابردپذیری ملزم شدند