در حوزه پیشگیری نیازمند یک حرکت جهشی و انقلابی هستیم

تولیت آستان قدس رضوی گفت: این حجم گسترده آسیب، فقر، فساد و تبعیض زیبنده جامعه و نظام ما نیست.