دشمن در برجام با همه چیز ما کار دارد/برجام گردشگری هم داریم

یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس گفت: در مجلس بیست دقیقه‌ای برجام را تصویب کردند.